Vedtægter


Vedtægter for NASIM – Netværket af Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. februar 2008 og senest revideret på bestyrelsesmøde d. 18. marts 2017.

 

§1: Navn

NASIM – Netværket af Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten.

 

§2: Hjemsted

Carsten Niebuhr Afdelingen, ToRS, Københavns Universitet

 

§3: Formål

Foreningen NASIM ønsker:

 

1) at deltage kritisk og engageret i aktuelle samfundsdebatter vedrørende moderne mellemøstlige forhold samt relaterede emner udenfor Mellemøsten.

 

2) at udbrede et nuanceret kendskab til det moderne Mellemøsten i bredeste forstand.

 

3) at skabe et tværfagligt forum til formidling af forskning samt et netværk for mellemøstinteresserede.

 

§4: Status

Foreningen er en ikke-statslig sammenslutning.

 

§5: Medlemskab

Som medlemmer optages alle interesserede. En betingelse for medlemskab er, at man betaler det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte kontingent. Kontingentet betales hvert år i februar måned. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelse i NASIM. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker foreningens formål eller skader dets interesser.

 

§6: Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i februar. Afholdelsen annonceres ved opslag samt ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer mindst 14 dage før afholdelse.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før afholdelsen.

Stk. 3: Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør alt ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger der tages på lovligt indkaldte generalforsamlinger er gældende for foreningen og dets medlemmer uanset de fremmødtes antal.

Stk. 4: Med indkaldelsen skal følge forslag til dagsorden, som skal indeholde følgende punkter:

 

I Formalia

II Godkendelse af dagsorden

III Bestyrelsens beretning

IV Fremlæggelse af regnskab samt afstemning om dette

V Indkomne forslag

VI Fastsættelse af kontingent

VII Eventuelt

VIII Valg af bestyrelse

IX Valg af revisor

 

§7: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det passende, eller når en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis ikke to tredjedele af de der har fremsat denne begæring giver møde kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår på samme vis som til den ordinære generalforsamling (§5 stk. 1).

 

§8: Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 til 11 medlemmer. Til bestyrelsen vælges 5 til 11 af foreningens medlemmer samt op til tre suppleanter på generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne tegner den samlede bestyrelse foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer (kan også være en suppleant) og kommunikationsansvarlig(e). Bestyrelsens møder er som udgangspunkt kun åbne for bestyrelsen og suppleanter, medmindre andet er bestemt af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er først beslutningsdygtig ved minimum 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter. Referat fra bestyrelsesmøder er uden indsigelser, automatisk godkendt efter 48 timer.

 

§9: Aktiviteter

Stk. 1: Med mindre andet angives er foreningens arrangementer åbne for alle.

Stk. 2: Nedsættelse af arbejdsudvalg kan ske efter behov og i samarbejde med bestyrelsen. Arbejdsudvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen.

 

§10: Opløsning

Foreningen kan ikke opløses så længe en tredjedel af medlemmerne ønsker den bevaret. I så fald skal opløsningen ske i henhold til 2 generalforsamlinger, hvoraf den ene eller begge kan være ekstraordinære generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning overdrages eventuelle midler til indkøb af bøger indenfor foreningens emneområde til biblioteket på Carsten Niebuhr Afdelingen, ToRS, KU.